Skip to main content
:::

Academic Awards

Honors Name Notes
Fellow of Academic sinica Chun-Yen Chang、 Simon M. Sze、 Mau-Chung Frank Chang 3
Overseas Fellow, NAE, U.S Chun-Yen Chang、 Simon M. Sze、 Mau-Chung Frank Chang 3
National Lecturer, Ministry of Education Chun-Yen Chang、 Simon M. Sze、 Tsu-Tian Lee、 Chien-Ping Lee、 Tseung-Yuan Tseng、 Chung-Yu Wu、 Sien Chi 7
Academic Award Ching-Yuan Wu、Chun-Yen Chang、Chien-Ping Lee、Chung-Yu Wu、Tsu-Tian Lee、Che-Ho Wei、Sien Chi、Tseung-Yuan Tseng 8
IEEE Fellow Simon M. Sze、Chun-Yen Chang、Song-Tsiuen Peng、Che-Ho Wei、Ching-Yuan Wu、Tiao-Yuan Peng、Chien-Ping Lee、Tsu-Tian Lee、Wei Hwang、Tseung-Yuan Tseng、Hsueh-Min Hang、Chin-Teng Lin、Jing-Yang Jou、Steve S. chuang、Chung-Ju Chang、Ching-Te Chuang、Wai-Chi Fang、Hang-Ping D. Shieh、Ming-Dou Ker、Wai-Chi Wang、Feng-Der Albert Chin、Li-Chun Wang、Bing-Fei Wu、Bao-Shuh Paul Lin、Chin-Long Wey、Hao-Chung Kup、Mau-Chung Frank Chang、Jieh-Tsomg Wu、Ta-Sung Lee、Ray-Hua Horng、Jen-Tsai Kuo、Chen Kuan-Neng、Riichiro Shirota、Po-Tsun Liu、Paul C.-P. Chao 35
Fellow, Photonics Society of Chinese Americans Sien Chi 1
SPIE Fellow Ken Y. Hsu、 Sonng-Tsiuen Peng、Hao-Chung Kuo、Ray-Hua Horng、Tien-Chang Lu、Yi-Hsin Lin 6
SID Fellow Han-Ping D. Shieh、Fres Chen、Po-Tsun Liu 3
ACS Fellow Tseung-Yuan Tseng 1
OSA Fellow Ken Y. Hsu、Shing-Chung Wang、 Sien Chi、Han-Ping D. Shieh、 Fred Chen、Tzung Ching-Kuang、Ray-Hua Horng、Tien-Chang Lu、Yi-Hsin Lin 11
ASME Fellow Chang-Po Chao 1
OPTICA Fellow Po-Tsun Liu、Chi-Wai Chow 2
President Science Award Chun-Yen Chang 1
The Third TWAS Prize Chun-Yen Chang 1
Nikkei Asia Prize Chun-Yen Chang 1
First College Industrial Economic Contribution Award Lifetime Achievement Simon M.Sze 1